Algemene voorwaarden van Slim Groep

Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:
a. Slim Groep: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Slim Groep, gevestigd aan de Jhr. van Karnebeekweg 6a te Ridderkerk, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 59082429;
b. klant: de natuurlijke of rechtspersoon die met Slim Groep een overeenkomst sluit;
c. overeenkomst: de overeenkomst tussen de klant en Slim Groep;
d. Betaaldatum: elke 1ste van de maand;

Artikel 2 Algemeen
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Slim Groep en de klant.
2.2 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.
2.4 Slim Groep is gerechtigd de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
2.5 Slim Groep zal de klant uiterlijk 1 maand voor de inwerkingtreding van de wijzigingen informeren over de voorgenomen wijzigingen via e-mail.
2.6 Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten na bekendmaking van de wijziging via e-mail.
2.7 Indien de klant een wijziging in deze algemene voorwaarden niet wil accepteren, kan hij de overeenkomst opzeggen.
2.8 De klant wordt geacht te hebben ingestemd met de wijzigingen indien hij niet binnen 15 kalenderdagen voor het inwerkingtreden van de aangekondigde wijzigingen uitdrukkelijk bezwaar maakt via de algemene e-mail van Slim Groep – contact@slim-groep.nl
2.9 Indien een of meerdere van deze bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Slim Groep en de klant zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indienen voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 Overeenkomst: totstandkoming en beeïndiging
3.1 De overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding waarbij de klant akkoord dient te gaan met deze algemene voorwaarden.
3.2 De overeenkomst is wederzijds maandelijks opzegbaar, zonder opgaaf van redenen.
3.3 Het opzeggen van de overeenkomst dient schriftelijk of per e-mail te geschieden voor de 1ste van de nieuwe maand.
3.4 Tijdens de overeenkomst heeft de klant alle gebruiksrechten op de website.
3.5 Na beëindiging van de overeenkomst wordt de website offline gehaald. De website in deze vorm houdt dan op met bestaan.
3.6 Na beëindiging van de overeenkomst vervalt het gebruiksrecht van de website voor de klant. Het gebruiksrecht van de domeinna(a)m(en) blijft wel bij de klant.

Artikel 4 Betaling
4.1 De betalingsverplichting die volgt uit het abonnement gaat in vanaf het moment dat de domeinnaam actief is. Wordt er gebruikgemaakt van meerdere domeinnamen, dan geeft één van de door Slim Groep te bepalen domeinnamen de abonnementsperiode aan.
4.2 Betaling geschiedt maandelijks, telkens voor of op de betaaldatum.
4.3 De betaling voor of op de betaaldatum, gaat over die zelfde maand.
4.3 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, op een door Slim Groep aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd.
4.4 De jaarlijkse betaling van de domeinregistratie en hosting, dient steeds 9 maanden na de registratie van het domein te worden betaald. Hiervoor wordt een factuur door Slim Groep opgesteld.
4.5 Na verloop van voornoemde termijnen is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim.
4.6 Vanaf de datum dat de opdrachtgever in verzuim is (vervaldatum van de factuur), zal zonder nadere ingebrekestelling aanspraak worden gemaakt op de verschuldigde wettelijke rente. Voorts komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten om tot inning te komen voor rekening van de klant.

Artikel 5 Levertijd en diensten
5.1 De door Slim Groep opgegeven levertijden zijn niet als fatale termijn te beschouwen.
5.2 De zoekmachine-optimalisatie die bij het abonnement is inbegrepen is een inspanningsverbintenis. Slim Groep kan nimmer de garantie geven voor het feitelijk verkrijgen van het beoogde resultaat
5.3 Slim Groep heeft voor vragen en onderhoud een inspanningsverbintenis. Slim Groep komt iedere inspanningsverplichting na, maar kan niet aansprakelijk worden gehouden voor het tijdstip van nakoming en de uitwerking van deze verbintenis.

Artikel 6 Prijs
6.1 De opgegeven prijzen zijn in euro’s en exclusief BTW.
6.2 De prijzen voor de diensten die op de website staan of anderszins kenbaar zijn gemaakt, kunnen door Slim Groep te allen tijde gewijzigd worden. Voor lopende overeenkomsten geldt de prijs die op het moment van het tot stand komen van de overeenkomst voor de klant middels de website of anderszins kenbaar was.

Artikel 7 Gebruik van geleverde diensten, informatie en documenten
7.1 De klant dient de verkregen diensten, informatie en documenten alleen te gebruiken in de uitoefening van zijn eigen bedrijf, studie of in de privésfeer. Het is niet toegestaan deze diensten, informatie en documenten op een andere manier openbaar te maken, te verveelvoudigen of te verkopen in welke vorm dan ook.

Artikel 8 Aansprakelijkheid
8.1 De aansprakelijkheid van Slim Groep voor directe schade geleden door de klant als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door Slim Groep, van zijn verplichtingen onder de overeenkomst, dan wel door een onrechtmatig handelen van Slim Groep, diens werknemers of door hem ingeschakelde derden, is per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag, gelijk aan de vergoedingen die de klant onder deze overeenkomst per jaar verschuldigd is (exclusief BTW). In geen geval zal echter de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan €500,- (exclusief BTW).
8.2 Aansprakelijkheid van Slim Groep voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van de klant, materialen of software van derden, schade verband houdende met de inschakeling van door de klant aan de leverancier voorgeschreven toeleveranciers, verminking dan wel verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie en het onjuist omzetten van gescande documenten is uitgesloten.
8.3 De aansprakelijkheid van Slim Groep wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien de klant Slim Groep onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Slim Groep ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Slim Groep in staat is adequaat te regeren.
8.4 Slim Groep is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door overmacht, zie artikel 9 in deze algemene voorwaarden.
8.5 De voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de klant de schade binnen 1 maand na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Slim Groep meldt.
8.6 De klant vrijwaart Slim Groep voor alle aanspraken van derden, ter zake van vergoeding van schade, kosten of rente, verband houdende met deze overeenkomst.
8.7 Slim Groep kan niet instaan voor de juistheid en de volledigheid van de geleverde informatie en documenten. Slim Groep is dan ook, behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de inhoud van de door Slim Groep geleverde dienst.
8.8 Slim Groep is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van geleverde diensten, informatie en documenten. Slim Groep biedt niet de garantie dat de geleverde diensten, informatie en documenten het gewenste resultaat leveren.
8.9 De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Slim Groep aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Slim Groep worden verstrekt. Heeft de klant deze gegevens niet verstrekt, dan is Slim Groep niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade.
8.10 Slim Groep is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Slim Groep is uit gegaan van de door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
8.11 Alle aanspraken jegens Slim Groep die niet binnen 6 maanden na hun ontstaan bij Slim Groep zijn ingediend, vervallen door verjaring.

Artikel 9 Overmacht
9.1 In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen in de telecommunicatie infrastructuur (internet), storingen in de hosting door derden, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Slim Groep door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van Slim Groep kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst worden beëindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

Artikel 10 Overige bepalingen
10.1 Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij de klant na het sluiten van de overeenkomst de gelding van een herziene versie van de algemene voorwaarden heeft aanvaard.
10.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
10.3 De rechtsverhouding tussen de klant en Slim Groep is uitsluitend onderworpen aan het Nederlandse recht.
10.4 De rechter in de vestigingsplaats van Slim Groep is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

 

Uw naam *

Uw e-mail *

Uw telefoonnummer

Website URL *

Zoekwoorden *

 

Anti-Spam controle *

Om CAPTCHA te gebruiken moet je de plugin Really Simple CAPTCHA installeren.